منشور اخلاقی

تعداد بازدید:۱۱۶۶

احترام را باید: در خانه آموخت؛  در مدرسه تمرین کرد؛  در جامعه کامل نمود

منشور اخلاقی دانش آموزی دبستان سما شهرری

 

1-راستگو و امین است.                                                   2-مودب ومهربان است.

3-به عهد خودپای بند است.                                            4-مظاهر حیاء وعفت در او آشکار است.

5-احترام به بزرگتر را وظیفه خود می داند.                          6-به نظرات بزرگتر ها توجه می کند.

7-از والدین خود اطاعت می کند.                                      8-شجاع وصبور است.

9-تمیز است وپاکیزگی را دوست دارد.                              10-ظاهری آراسته دارد.

 

11-برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد وتلاش می کند.

12-پوشش اسلامی را دوست دارد وآن را رعایت می کند.

13-اوقات فراغت خود را با فعالیتها وبازی های مناسب پر می کند.

14-امیدوار وبا نشاط است واز مواجهه با مشکلات نمی هراسد.

15-خطا واشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد.

16-تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام می دهد.

17-در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز ودوستانه استفاده می کند.

18-برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.

19-به همکلاسان و همسالان خود در امر یادگیری کمک می کند.

20-در برابر رفتار های ناپسند خود پوزش خواسته ورفتار خود را اصلاح می کند.

21-نظم وانضباط رادر خانه، مدرسه و اجتماع رعایت می کند.

 

منشور خانه و مدرسه

متن حاضر، "منشور خانه و مدرسه" پیش دبستان و دبستان پسرانه ی غیر دولتی سما شهرری" می باشد، که به منزله پیمان نامه ای است میان "خانواده" و "مدرسه"، و هدف اصلی از تدوین آن تقویت، و گسترشِ ارتباطِ مؤثر و دو سویه میان خانه و مدرسه، در جهت فراهم ساختنِ زمینه ای مساعد برای رشد آموزشی، پرورشی، فرهنگی، رفتاری و شخصیتیِ دانش آموزان، به عنوان شهروندانِ فردایِ یک جامعه مدنی می باشد و دو نهاد " خانواده" و "مدرسه" را متعهد می سازد تا حقوقِ همدیگر را محترم شمرده و از انجام مسؤولیت ها و وظایف خویش در قبالِ دانش آموزان، و نیز در قبالِ یکدیگر، سر باز نزنند.

پیش دبستان و دبستان پسرانه ی غیر دولتی سما شهرری و بخش های مختلف آن متعهد می شوند این پیمان نامه را در تمامی فعالیتها و برنامه های خویش، سر لوحه کار قرار دهند و متقابلاً انتظار دارند تا اولیاءِ محترم دانش آموزان مدرسه سما شهرری نیز، در تمامی مراحل و زوایای تحصیلی فرزندشان، آن را مورد توجه قرار داده و بدان پایبند باشند
پیش دبستان و دبستان پسرانه ی غیر دولتی سما شهرری معتقد است برای شکل گیری یک ارتباط و تعاملِ سازنده، مؤثر و همیارانه میان دو نهاد "خانواده" و "مدرسه" لازم است تا حقوق و متقابلاً وظایف و تعهداتِ این دو نهاد، نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به فرآیند یادگیریِ دانش آموز، به طور کامل و شفاف، تعریف و تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، متن منشور خانه و مدرسه سما شهرری ، مشتمل بر چهار بخش "حقوق خانواده"، "وظایف و مسؤولیت های خانواده"، "حقوق مدرسه" و "وظایف و مسؤولیت های مدرسه" می باشد، که پس از بررسی هایِ متعدد و کارشناسی، به شرح زیر تعریف و تبیین گردیده است:

حقوق خانواده

*حق انتخاب مدرسه مطلوب برای فرزند خویش

*حق ارائه پیشنهاد و یا طرح شکایت و انتقاد نسبت به فعالیت های مختلف مدرسه، و درخواست رسیدگی به آن ها

*حق برخورداری از خدمات دانش افزایی، در زمینه شیوه ها و ظرافت های حمایت/ نظارت بر امور تحصیلی، رفتاری و شخصیتیِ فرزند

*داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات انجمن خانه و مدرسه

*حق دریافت گزارش از فعالیت ها و برنامه های انجمن خانه و مدرسه

*حق نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه

*حق بازدید از مجموعه فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، با هماهنگی مدرسه

*حق انتقال دانش آموز به مدارس دیگر

وظایف و مسئولیت های خانواده

*تلاش برای شکل گیری فرهنگ و عادات مطلوب، در زمینه آداب معاشرت و احترام به دیگران، در دانش آموز

*فراهم آوردن امکانات و تسهیلات شایسته و مناسب، برای یادگیری مطلوب دانش آموز

*تضمینِ حضور فعال، منظم و هدفمند دانش آموز در مدرسه و برنامه ها و فعالیت های مختلف آن

*علاقه فعال، پیگیر و مسؤولانه به تحصیل و ادامه تحصیلِ دانش آموز

*تلاش برای ایجاد شوق و علاقه به یادگیری و ادامه تحصیل در دانش آموز، و مراقبت نسبت به عدم شکل گیریِ تصویری منفی از مدرسه و تحصیل در ذهن دانش آموز

*فراهم ساختن محیطی مطلوب و عاری از هر گونه خشونت، ناهنجاری، ناآرامی و ... برای دانش آموز

*پرهیز از هر نوع قضاوت منفی نسبت به کار معلم و مدرسه، در حضور دانش آموز

*ارزیابی واقع بینانه از توانایی های تحصیلی، ویژگی های شخصیتی و ظرفیت های وجودیِ دانش آموز

*توجه دقیق، پیگیر و مستمر به فعالیت های یادگیری و تحصیلیِ دانش آموز، و پیشرفت ها و پسرفت های وی

*شرکت فعال و مستمر در جلسات، کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس های مختلفِ مرتبط با امور دانش افزایی و آموزش خانواده

*شرکت فعال و منظم در تمامی جلسات فردی یا گروهی ای که برای بررسیِ وضعیت رفتاری، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، و ... دانش آموز، به دعوتِ مشاوران، معلمان و یا مسؤولان مدرسه برگزار می گردد.

*شرکت فعال در جلسات عمومی و اختصاصیِ انجمن خانه و مدرسه، و قبول مسؤولیت برای پیشبرد اهداف و وظایف آن، و حمایت مؤثر از مجموعه فعالیت ها و برنامه های آن.

*پیگیری و پاسخ گوییِ به موقع، به مکاتبات مدرسه، و سایر بخش های آن

*کنترل بهداشت فردیِ دانش آموز، به خصوص در هنگام مراجعه به مدرسه

*انجام به موقعِ تعهدات مالی نسبت به مدرسه

*جبران خساراتی که از جانب دانش آموز به مدرسه و اموال آن وارد می گردد

*رعایت قواعد، ضروریات و ظرافت های قانونی، عرفی و سازمانیِ مربوط به نحوه رفتار، گفتار، پوشش و آرایشِ افراد در یک محیط آموزشی- فرهنگی در هنگام مراجعه به مدرسه، و نیز نظارت بر رعایت این نکته توسط دانش آموز مربوطه

*رعایت ملاحظات و ضروریات منطقی و سازمانیِ مربوط به کیفیت و میزان ارتباطات و تعاملات خانواده با همکاران مختلف مدرسه، بر اساس عناوین و شرح وظایف شغلی و سازمانیِ هر یک از افراد

حقوق مدرسه

*حق انتخاب دانش آموز مطلوب برای مدرسه (انتخاب دانش آموز و خانواده دانش آموز)

*حق ارائه پیشنهاد/ انتقاد از عملکرد خانواده نسبت به فرآیند یادگیری و تحصیل دانش آموز، و درخواست برای پیگیری آن از سوی خانواده

*حق ارزشیابی از نحوه همکاری و مشارکت خانواده، در برنامه ها و فعالیت های مختلف مدرسه

*حق نظارت بر نحوه حمایت/ نظارتِ خانواده نسبت به فعالیت های درسی- یادگیری دانش آموز در منزل

*حق داشتن نماینده در انجمن خانه و مدرسه

*حق برگزاریِ جلسات فردی و گروهی با خانواده های دانش آموزان، برای بررسی وضعیت یادگیری و تحصیلی ایشان

*حق درخواستِ پشتیبانی مالی و تدارکاتی از فعالیت ها و برنامه های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه

*حق انتقال دانش آموز نامطلوب به دیگر مدارس

وظایف و مسئولیت های مدرسه

*تلاش در جهت ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی در تمامیِ سطوح و ارکان مجتمع و مدرسه، به خصوص در زمینه نحوه ارتباط با خانواده

*تنظیم گزارش های یادگیری و پیشرفتِ تحصیلی دانش آموز، و ارائه آن به خانواده

*تهیه تقویم ها و جداول مختلفِ فعالیت ها و برنامه های مدرسه، و ارائه آن به خانواده

*ارائه گزارش های مختلفِ عملکردی و برنامه ای از فعالیت های مختلف مدرسه، از طریق انجمن خانه و مدرسه

*فراهم سازیِ محیط، تسهیلات، ظرفیت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاریِ شایسته، برای یادگیری و تحصیل مطلوب دانش آموز

*تلاش برای ایجاد شوق و علاقه به یادگیری و ادامه تحصیل، در دانش آموزان

*بررسی و پیگیریِ انتقادات/ پیشنهاداتِ ارائه شده از سوی خانواده، و ارائه پاسخ مناسب در مورد آنها

*طراحی، برنامه ریزی و اجرای کارآمد و اثربخشِ جلسات، کارگاه ها و سمینارهای مختلف مرتبط با امور دانش افزایی و آموزش خانواده

*پیگیریِ آماده سازی زمینه ها و تسهیلاتِ لازم، برای شرکت فعال خانواده ها در جلسات عمومی و اختصاصی انجمن خانه و مدرسه، به خصوص انتخابات داخلی آن

*حمایت و پشتیبانیِ تدارکاتی از فعالیت های مختلف انجمن خانه و مدرسه

*تبیین و تحکیم جایگاهِ انجمن خانه و مدرسه و نیز نقش منحصر به فرد خانواده در فرآیند یادگیریِ دانش آموز، در نزد معلمان، همکاران و مسؤولان واحدها و بخش های مختلف مجتمع

*آماده سازی امکانات و تسهیلاتِ لازم برای فعالیت های نظارت/ ارزیابیِ انجمن خانه و مدرسه، نسبت به فعالیت های مختلف مدرسه

 

کلید واژه ها: دبستان سما شهرری منشور اخلاقی پیش دبستان

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۹