آشنایی باحوادث طبیعی

مانورزلزله

۱۸ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۶۶۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۲
آموزش اقدامات ومکان های مناسب پناه گرفتن در هنگام وقوع زلزله به دانش آموزان وفراهم سازی بستر مناسب درمدرسه جهت آشنایی با حوادث طبیعی
مانورزلزله

نظر شما :