مدرسه سما شهرری در سال 1397 با 96 دانش آموز کار خودرا آغاز و در سال دوم با افزایش 200 درصدی  دانش آموزی روبرو گردید. در سال سوم ضمن توسعه امکانات فیزیکی، اولویت اصلی را تقویت نیروی انسانی  متفکر ومتدین خواهد  نمود