مدرسه سما شهرری در سال 1397 با 96 دانش آموز کار خودرا آغاز و در سال دوم با افزایش 200 درصدی  دانش آموزی روبرو گردید. در سال سوم ضمن توسعه امکانات فیزیکی، اولویت اصلی را تقویت نیروی انسانی  متفکر ومتدین قرار داد وبا وجود ویروس کرونا و مجازی بودن مدارس توانست 300 دانش آموزجویا دانش را جذب کند. و سال چهارم تعداد دانش آموزان 400 نفر عبور کردن